Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek Pedagogisch Project

 

1. Terminologie

Project: een project is een gestructureerde opdracht waarbij bepaalde doelstellingen geformuleerd en nagestreefd worden. De doelstellingen bevinden zich permanent in een toestand van evolutie: evaluatie, ontwikkeling en bijsturing. Deze evolutie dient een evenwicht na te streven tussen enerzijds evaluatie en bijsturing en anderzijds verworven kennis en ervaring.

Artistiek: het artistieke getuigt van een algemene en specifieke kunstzinnigheid.

De algemene kunstzinnigheid toont zich in de veelheid van activiteiten die betrekking hebben op de menselijke creativiteit.

De specifieke kunstzinnigheid toont zich in de toepassing van een welbepaalde kunstuiting, waarvan theoretische kennis, techniek, stilistiek en individuele creativiteit de dragers zijn.

Pedagogisch: het pedagogisch aspect omvat de opvoedkundige waarden.

Algemene opvoedkundige waarden tonen zich voornamelijk in een humaan verantwoorde attitude van individuen en groepen tegenover mekaar.

Specifieke opvoedkundige waarden hebben voornamelijk betrekking op de gekozen discipline(s).

Deze opvoedkundige waarden worden bijgebracht vanuit onderwijskundige modellen. Hierbij dient het onderwijsproces een gelijkwaardige verhouding te hebben in relatie tot het beoogde minimumeindresultaat.

2. Onderwijsopdracht

Het deeltijds Kunstonderwijs aan de Academie voor Beeldende Kunsten heeft de bedoeling:

 de voorbereiding van jongeren op het Hoger Kunstonderwijs.

 de actieve kunstbeoefening op een zo hoog mogelijk peil brengen.

 de cultuurparticipatie te bevorderen.

 de passieve kunstbeleving te verdiepen.

 het levenslang en levensbreed leren.

3. Maatschappelijke opdracht

Dit onderwijs zal de leerling de middelen aanreiken om zich op een esthetisch en communicatief betekenisvolle wijze in beelden uit te drukken. Het brengt bovendien meer begrip bij voor het onbekende en een verrassende kijk op het bekende, zodat de vanzelfsprekende aanvaarding van wat ons vertrouwd is, wordt gerelativeerd ten voordele van een kritische kijk op de wereld en de samenleving.

Kunst biedt een reflectie en een verbeelding van de "condition humaine", zodat de leerlingen niet alleen leren hun talenten te verwezenlijken, maar ook alternatieve inzichten in het bestaan kunnen verwerven. Zelfs als kunstuitingen overwegend esthetische ervaringen zijn, zullen zij de individuele autonomie bevorderen. Tenslotte kan men pas werkelijk een keuze maken om te genieten van één of andere kunstvorm, wanneer men eerst van het bestaan ervan op de hoogte wordt gebracht.

In een sfeer van openheid kan de leerling in discussie gaan met de leerkracht, wat de zelfstandigheid en de ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen. Dit is geen gemakkelijke opgaven want, in de woorden van J.S. Mill "de gave zich blijvend te verbazen over en te interesseren aan natuur, de kunsten, wetenschappen, poëzie, geschiedenis en toekomst van de mens vormt een tere plant, die veelvuldig, voordat zij tot wasdom is gekomen wordt vertrapt."

Artistiek Pedagogisch Project

Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Aalst

 

A. Het profiel van het PPSOA vertoont volgende karakteristieken:

1. De scholen werden opgericht door de stad Aalst. Zij behoren dus tot het gesubsidieerd officieel onderwijs.

2. Het PPSOA is een product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.

3. Het PPSOA zal dit democratisch gedachtengoed bevorderen en vormen tot democratisch burgerschap.

4. Het PPSOA is een project met een pluralistisch fundament en eerbiedigt alle filosofische, godsdienstige, ideologische en politieke opvattingen van de leerlingen en hun ouders.

5. Het PPSOA biedt iedere leerling kansen op een optimale ontwikkeling van zijn mogelijkheden.

6. Het PPSOA respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het bijzonder de rechten van het kind.

7. Iedere vorm van indoctrinatie wordt afgewezen.

B. Het PPSOA heeft volgende doelen:

1. Het leren samenleven met anderen zonder onderscheid van sociale of etnische afkomst, culturele, filosofische, godsdienstige, ideologische en politieke overtuiging, sekse of nationaliteit.

2. Erkenning van het recht op eerbied voor de eigen identiteit van de leerling.

3. Optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.

4. De leerlingen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich positief kritisch en creatief op te stellen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

5. De leerling groepsgebondenheid leren ervaren om de sociale interactie en de solidariteit tussen de leerlingen te bevorderen.

6. Emancipatorisch onderwijs, gericht op solidariteit teneinde de individuen en groepen maximale ontwikkelingskansen te geven. Dit o.m. door de leerlingen - instrumenten aan te reiken die hun sociale redzaamheid kunnen verhogen; - mondig en weerbaar te maken; - te laten inzien dat mensen individueel en collectief kunnen bouwen aan een zinvol leven voor zichzelf en aan het welzijn van anderen.

7. Nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon - die open staat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan; - die beschouwd en gestimuleerd wordt als zijnde de voornaamste bewerker van zijn eigen ontwikkeling, wat o.m. betekent dat hij het verworvene functioneel kan aanwenden.

Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Aalst