Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Aalst

Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Aalst

PEDAGOGISCH PROJECT STEDELIJK ONDERWIJS AALST Gemeenteraad d.d. 25 februari 1992 A. Het profiel van het PPSOA vertoont volgende karakteristieken:
1. De scholen werden opgericht door de stad Aalst. Zij behoren dus tot het gesubsidieerd officieel onderwijs.
2. Het PPSOA is een product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.
3. Het PPSOA zal dit democratisch gedachtengoed bevorderen en vormen tot democratisch burgerschap.
4. Het PPSOA is een project met een pluralistisch fundament en eerbiedigt alle filosofische, godsdienstige, ideologische en politieke opvattingen van de leerlingen en hun ouders.
5. Het PPSOA biedt iedere leerling kansen op een optimale ontwikkeling van zijn mogelijkheden.
6. Het PPSOA respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het bijzonder de rechten van het kind.
7. Iedere vorm van indoctrinatie wordt afgewezen.
B. Het PPSOA heeft volgende doelen:
1. Het leren samenleven met anderen zonder onderscheid van sociale of etnische afkomst, culturele, filosofische, godsdienstige, ideologische en politieke overtuiging, sekse of nationaliteit.
2. Erkenning van het recht op eerbied voor de eigen identiteit van de leerling.
3. Optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.
4. De leerlingen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich positief kritisch en creatief op te stellen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 5. De leerling groepsgebondenheid leren ervaren om de sociale interactie en de solidariteit tussen de leerlingen te bevorderen.
6. Emancipatorisch onderwijs, gericht op solidariteit teneinde de individuen en groepen maximale ontwikkelingskansen te geven. Dit o.m. door de leerlingen − instrumenten aan te reiken die hun sociale redzaamheid kunnen verhogen; − mondig en weerbaar te maken; − te laten inzien dat mensen individueel en collectief kunnen bouwen aan een zinvol leven voor zichzelf en aan het welzijn van anderen.
7. Nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon − die open staat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan; − die beschouwd en gestimuleerd wordt als zijnde de voornaamste bewerker van zijn eigen ontwikkeling, wat o.m. betekent dat hij het verworvene functioneel kan aanwenden.